ANKARA ÜNİVERSİTESİ OKUL SOSYAL HİZMETİ BİRİMİ YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Ankara Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Birimi’nin amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönerge; Ankara Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Birimi’nin amacına, kuruluşuna, işleyiş esaslarına, etkinlik alanlarına, organlarına, organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4. Bu Yönergede geçen;

 1. Üniversite: Ankara Üniversitesi’ni,
 2. Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
 3. Birim Sorumlusu: Okul Sosyal Hizmeti Birimi’nin Birim Sorumlusunu,
 4. Yönetim Kurulu: Okul Sosyal Hizmeti Birimi’nin Yönetim Kurulunu, belirtir.

Okul Sosyal Hizmeti Birimi’nin Amacı

Madde 5. Okul Sosyal Hizmeti Birimi’nin amacı; üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirebilmek, koruyucu önleyici işlevi ile okul çağındaki çocukların olası sorunlarını (psikolojik, sosyal, ekonomik, fiziksel vb.) önlemeye çalışmak ya da normal gelişim ve yaşam olayları konusunda öğrenci-okul ve aileyi bilinçlendirmektir. Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar ya da tüm aileyi etkileyen ölüm, süreğen hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması, aile bireylerinden birinin yaşadığı bireysel psikopatolojiler gibi konularda aile bireylerine destek vermek, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Ailelerin toplumda keşfedilmemiş gereksinimlerini ortaya çıkarmak, çocuklar ve ailelerin savunuculuğunu yapmak pek çok düzeyde örneğin kamu kurumları ve diğer kuruluşlar karşısında koruma gibi, aile sorunları için kamuoyu oluşturmak, bir bütün olarak ailenin ve birey olarak aile üyelerinin ailevi ilişkileri, sosyal uyumları ve her türlü işlevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili sorunlarının çözümüne yardım etmek, aile yaşamını geliştirmek ve güçlendirmek böylece ailenin refah, mutluluk ve bütünlüğünü sağlamak çocuk, aile ve tüm toplumun refah ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Dolayısı ile anılan tüm bu alanlarda çocuk-aile ve toplum refahını odak alan kanıta dayalı uygulama oluşturmaktır.

Okul Sosyal Hizmeti Birimi’nin Etkinlik Alanları

Madde 6. Okul Sosyal Hizmeti Biriminin etkinlik alanları şunlardır:

 • Türkiye’de ve dünyada çocuklar ve ailelere yönelik yapılan çalışmaları yakından izlemek ve bu doğrultuda çocuk ve ailenin gelişimini destekleyecek programları planlamak ve uygulamak,
 • Üniversitemizde bulunan farklı bilim alanlarını buluşturarak okul çağındaki çocuklara ve ailelerine psiko sosyal destek verebilmek ve ailenin korunması, desteklenmesi ve sorunlarının çözümüne yönelik proje ve hizmetler üretmek ve çok disiplinli bakış açısı doğrultusunda bu proje ve programları uygulamak,
 • Koruyucu önleyici işlevi ile olası sorunları önlemek ya da normal gelişim ve yaşam olayları konusunda öğrenci-okul ve aileyi bilinçlendirmek amacıyla, okul sosyal hizmeti kapsamında; çocuk hakları, aile içi iletişim, etkili ebeveyn (ana-baba) olma, parçalanmış aile, yeniden evlenme üvey ebeveyn- kardeş ilişkileri, alkol ya da madde bağımlısı ebeveynler, çocuklarda içe dönük davranışlar; utangaçlık, içe kapanma, dışa dönük saldırganlık, şiddet eğilimli olma vb. sorunlar, öğrenme güçlüğü olan çocuklar, akran şiddeti ve zorbalığı, madde ve alkol bağımlılığı, cinsel yönelimler, fiziksel ve cinsel istismar, suça sürüklenme, engelli öğrenciler (fiziksel, zihinsel, vb. ), akademik başarı, yas ve kayıplar, kriz yönetimi (afetler, iflas, ölüm ve kayıplar, boşanma, bir aile üyesinin hükümlü olması gibi), pozitif okul iklimi geliştirme, aile yaşamı eğitimi ve savunuculuk hizmetlerine işlerlik kazandırması konulu toplantı, konferans, seminerler ve eğitim programları planlamak,
 • Çocukların bir ülkenin geleceği olduğuna ve sağlıklı ve mutlu bir çocukluk ve yetişkinlik için çocuk-okul ve aile işbirliğinde olumlu iklim yaratma ve güçlendirme çalışmaları yapmak ve bu işbirliğini destekleyen programlar yürütmek,
 • Öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmalarını azaltmak, giderek artan okul şiddetini önlemeye dönük stratejiler geliştirmek amacıyla öğrencilere ve ailelerine bu sorunları ortadan kaldırmaya dönük kaynak ve hizmetlerle buluşturmak,
 • Yerel ve ulusal kitle iletişim araçlarında Birimin amaçlarına yönelik programların hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • Etkinlik alanına giren konularda kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve araştırmalar planlamak, bu araştırmalara konu ile ilgili araştırmacıların katılımını sağlamak,
 • Etkinlik alanları ile ilgili kitap, dergi, CD, elektronik yayın vb. yayımlayarak bu alanda çalışan bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve kalıcı duruma getirmek,
 • Uluslararası kongre, konferans, panel, sempozyum, seminer vb. toplantılar düzenleyerek, Okul Sosyal Hizmeti Birimi ile ilgili konularda bilgi paylaşımı gerçekleştirmek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna duyurmak,
 • Bu alanlarda hizmet veren yurt içi ve yurt dışındaki tüm resmi ve gönüllü kuruluşların çalışmalarına destek vermek, işbirliği ve danışmanlık yapmaktır.

 

Okul Sosyal Hizmeti  Birimi’nin Organları

Madde 7. Okul Sosyal Hizmeti  Birimi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. Birim Sorumlusu
 2. Birim Sorumlusu Yardımcısı
 3. Yönetim Kurulu

Birim Sorumlusu

Madde 8. Birim Sorumlusu, Birimin genel çalışmaları esas alınarak Üniversitemiz öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Birim Sorumlusu yeniden görevlendirilebilir. Bir öğretim elemanı da Birim Sorumlusu Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Birim Sorumlusunun görevi sona erdiğinde, yardımcısının da görevi sona erer.

Birim Sorumlusu’nun Görevleri

Madde 9. Birim Sorumlusu’nun görevleri şunlardır:

 1. Birimi temsil etmek,
 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek,
 3. Yönetim kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,
 4. Birimde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek,
 5. Yönetim kurulunun karara bağladığı çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,
 6. Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 7. Birimin yıllık etkinlik raporunu Rektöre sunmaktır.

Yönetim Kurulu

Madde 10. Yönetim Kurulu; Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünden Birim Sorumlusu ve Birim Sorumlusu Yardımcısı ile bir öğretim elemanı, Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden 1, DTCF Psikoloji Bölümünden 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nden 1, Hukuk Fakültesi’nden 1, Tıp Fakültesinden 1, Adli Bilimler Enstitüsünden 1 öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Birim Sorumlusunun önerileri doğrultusunda, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden atanabilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 11. Yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 1. Birimin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanması,
 2. Birimde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak,
 3. Birim çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki projeleri değerlendirmek,
 4. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği içinde amaç ve görevlerine uygun proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek,
 5. Birimin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak,
 6. Birim Sorumlusunun veya üyelerin önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamaktır.

 

 

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

Madde 12. Yönetim Kurulu, yılda en az üç kez Birim Sorumlusunun daveti üzerine toplanır. Kararlar üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Yürürlük

Madde 13. Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14. Bu Yönerge hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.